ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

19/06/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στέγασης - απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Φοιτητικές Εστίες της Άρτας και των Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής: από Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 έως Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014


Όλοι οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και αυτοί που ήδη διαμένουν στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων, οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση για στέγαση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επαναξιολογούνται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (πατήστε εδώ για το νέο Κανονισμό) και το με αριθμ. 15/15.10.2013 Πρακτικό Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με θέμα «Συμπλήρωση Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστίας» (πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Δωρεάν Στέγαση φοιτητών

(μόνο για Άρτα, Ιωάννινα)


Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή Αλλοδαπός, που επιθυμεί να διαμείνει στη Φ. Εστία στην Άρτα (για τους φοιτητές των σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα) ή στα Ιωάννινα (για τους φοιτητές των σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα Ιωάννινα) πρέπει να υποβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, πατήστε εδώ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (αφορά εισοδήματα 2013) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση. Εφόσον δεν υπάρχει το εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται το έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους 2014 (αφορά εισοδήματα 2013) .Οι φοιτητές που θα υποβάλλουν το έντυπο Ε1, υποχρεούνται με την επιστροφή τους στο Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, να προσκομίσουν και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό.

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος μέλος ή μέλη της οικογένειας του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική αρχή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, πατήστε εδώ)

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο δήμο.

6. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) ή που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζει σχετική βεβαίωση από το τμήμα φοίτησης ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

7. Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

8. Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων.

9. Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.

10. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από τον τόπο καταγωγής του.

 

Επισημαίνεται ότι κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική του ιδιότητα (βεβαίωση σπουδών) και τις επιδόσεις του στα μαθήματα (βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) θα αναζητηθεί απευθείας από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και τις Επιτροπές Στέγασης στα αρχεία των Γραμματειών των Σχολών/Τμημάτων


Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του, απορρίπτεται από την διαδικασία αξιολόγησης, ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος και κοινωνικών κριτηρίων.

Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο).


Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

2. Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα ή στα Ιωάννινα.

3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.

4. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη της Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή των Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων). Με απόφαση της Επιτροπής Εφορείας η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του Νομού Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή στον ορεινό όγκο του Νομού Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων).

5. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εφορείας.

6. Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή ή αναστολή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου τμήματος.

7. Να μην ασκεί την πρακτική του άσκηση εκτός Νομού Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή εκτός Νομού Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων).

8. Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ Ηπείρου.

9. Να μην έχει απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Εφορείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών μπορείτε να μπείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου www.teiep.gr και να πατήσετε στο τετραγωνάκι φοιτητές --> Στέγαση Φοιτητών


Οι φοιτητές που θα είναι οριστικοί δικαιούχοι στέγασης στη Φ. Εστία στα Ιωάννινα, αυτοδίκαια σιτίζονται στο εστιατόριο της Φ.Ε.Ι.

Οι φοιτητές που θα είναι οριστικοί δικαιούχοι στέγασης στη Φ. Εστία της Άρτας, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς κατά την διάρκεια των αιτήσεων σίτισης, θα συμπληρώσουν και θα υποβάλλουν μόνο το έντυπο αίτησης για σίτιση χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν με την αίτηση της στέγασής τους εις διπλούν (εκτός αν υπάρχουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά).

Οι φοιτητές που δεν θα είναι δικαιούχοι στέγασης, αλλά θα έχουν υποβάλλει αίτηση για στέγαση, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς κατά την διάρκεια των αιτήσεων σίτισης, θα συμπληρώσουν και θα υποβάλλουν μόνο το έντυπο αίτησης για σίτιση χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν με την αίτηση της στέγασής τους εις διπλούν (εκτός αν υπάρχουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά).

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των δικαιολογητικών στέγασης αυτή θα πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία courier:

Α) Για όλα τα τμήματα της Άρτας, στη διεύθυνση του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, Α΄ Κτίριο Φυτικής Παραγωγής, 1ος όροφος, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100) μέχρι 4 Ιουλίου 2014 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου) Ώρες λειτουργίας τμήματος για την υποβολή αιτήσεων για στέγαση: από 10.00π.μ. έως 12.30μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή

Β) Για όλα τα τμήματα των Ιωαννίνων: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (Υπόψη κας Γούσιας Μ. - Βιβλιοθήκη) Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα μέχρι 4 Ιουλίου 2014 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου). Ώρες λειτουργίας για την υποβολή αιτήσεων για στέγαση: από 11.30π.μ. έως 13.30μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή

 

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe