ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/05/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ψήφισμα - Απόφαση 10ης Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου (13-05-2014)

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, στη 10η Συνεδρίαση, στις 13 Μαΐου 2014, αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος, που αφορά αίτημα του ΤΕΙ Ηπείρου για αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν.4250/2014, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Ιδρύματος.

 

Ψήφισμα

 

«Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, απηχώντας τις απόψεις του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναγνωρίζει τη σημασία της περιοδικής και τακτικής αξιολόγησης των δομών και των οργανικών του μονάδων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, ως απαραίτητη διαδικασία για τη διαρκή αναβάθμιση του έργου και των υπηρεσιών που προσφέρει. Άλλωστε, στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα η τακτική αξιολόγηση των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι μια θεσμοθετημένη και πάγια πρακτική, ενώ το ΤΕΙ Ηπείρου έχει ανταποκριθεί θετικά στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο των επιμέρους ακαδημαϊκών του μονάδων όσο και του Ιδρύματος συνολικά, στις δε εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης επισημαίνεται σταθερά η ουσιαστική συμβολή των μελών του διοικητικού προσωπικού στην υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των τμημάτων του.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης των μελών του διοικητικού προσωπικού κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την διαρκή βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Για να επιτευχθούν όμως οι προσδοκώμενοι στόχοι θα πρέπει αφενός να έχει προηγηθεί η κατάρτιση πλήρους και λειτουργικού οργανογράμματος του Ιδρύματος, με σαφή περιγραφή των προσόντων και στοχοθεσία για κάθε θέση εργασίας στις επιμέρους μονάδες, αφετέρου δε η διαδικασία θα πρέπει να ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και τα κριτήρια να είναι μετρήσιμα και ποσοτικοποιημένα, μη επιδεχόμενα υποκειμενικής εκτίμησης, ώστε να αποτυπώνουν αντικειμενικά το βαθμό επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλόλητας κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του.

Η επιβολή συνεπώς προκαθορισμένων εκ του νόμου ποσοστών στις βαθμολογικές κλίμακες εργασιακής απόδοσης (25%-60%-15%), όπως προβλέπει το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, παραβλέπει τις παραπάνω κοινά αποδεκτές προϋποθέσεις και παραβαίνει κάθε αρχή αντικειμενικότητας, φαλκιδεύοντας επί της ουσίας την αξία και τη σημασία της διαδικασίας, αφού κατηγοριοποιεί και βαθμολογεί εκ των προτέρων και πριν την οποιαδήποτε κρίση το διοικητικό προσωπικό, εφαρμόζοντας τη στενή αντίληψη των αριθμών και καλλιεργεί υπόνοιες για δυσμενείς συνέπειες στη μελλοντική εξέλιξη όσων αυθαίρετα ενταχθούν υποχρεωτικά στη χαμηλή βαθμολογική κλίμακα μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί η παράμετρος της ποσόστωσης.

H Συνέλευση του Ιδρύματος έχει ήδη συγκροτήσει εξαμελή επιτροπή που έχει αναλάβει τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματός μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4009/2011, όπου και θα περιλαμβάνουν το οργανόγραμμα, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, θα περιγράφουν δε με σαφήνεια τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης των μελών του προσωπικού. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι το ΥΠΑΙΘ έχει τεκμηριώσει σε έκθεσή του προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΤΕΙ Ηπείρου είναι ελλιπές, επιφορτίζεται με πολλαπλό διοικητικό έργο και χρήζει άμεσης ενίσχυσης.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΤΕΙ Ηπείρου ζητά την αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν.4250/2014, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Ιδρύματος».

 

Από το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe