ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

21/10/2013 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη εκλογών για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. το άρθρου 9 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ Α΄159) και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24),

2. το Π.Δ. με αριθ. 84/2013 (ΦΕΚ Α? 124) «Μετονομασία Σχολής ? Μετονομασία Τμήματος ? Συγχώνευση Τμημάτων ? Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων ? Ίδρυση Σχολής ? Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου»,

3. τη διαπιστωτική πράξη με αριθ. Φ.4/4782/31-07-2013 (ΦΕΚ Β? 2093) «Ένταξη μελών Ε.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. σε Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου»,

4. τη με αριθ. πρωτ. ΠΠ/406/25-09-2013 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου»,

5. την απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.3/5909/21-10-2013 «Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντών των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής», και

6. το πρακτικό 8/10-10-2013 (θέμα 3ο) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου «Επιλογή υποψηφίων για την θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου», με το οποίο, αφού διαπιστώθηκε ότι ο μοναδικός υποψήφιος που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής, Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος, διαθέτει τα κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποβολής υποψηφιότητας, επιλέχθηκε ως υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίες θα διενεργηθούν την Πέμπτη 31-10-2013, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00, με δυνατότητα παράτασης ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Οργάνωσης των εκλογών.

 

Β. Ορίζουμε ως τόπο λειτουργίας του εκλογικού τμήματος της Σχολής το πρώην Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος ΑΑΤ, στην Άρτα.

 

Γ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας, οι εκλογές επαναλαμβάνονται την Παρασκευή 01-11-2013, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Δ. Χρέη εφορευτικής επιτροπής θα εκτελέσει η τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της εκλογής.

 

Ε. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν όλα τα μέλη Ε.Π. της Σχολής (δικαίωμα ψήφου έχουν και οι Καθηγητές Εφαρμογών, καθώς και όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια) που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ.

 

ΣΤ. Διευθυντής της Σχολής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων.

 

Ζ. Οι εκλογείς προσέρχονται στη ψηφοφορία επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

 

Η παρούσα προκήρυξη να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με μέριμνα του Προϊσταμένου Γραμματείας της Σχολής και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και στην κεντρική ιστοσελίδα (www.teiep.gr) του Ιδρύματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe