ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

16/10/2013 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8§6 και 49§2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ.159/τ.Α΄/10-08- 2012) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμόν 108855/Ε5/18-09-2012 (ΦΕΚ.465/Τ.ΥΟΔΔ/04-10- 2012 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με Θέμα «Σύνθεση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. Υ.Α. 19602/Ε5/12-02-2013, Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Θέμα «ιορισμός Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το νόμο 2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ 84/2013 (ΦΕΚ.124/τ.Α΄/03-06- 2013) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».

 

Ζητάμε

από όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητικούς συλλόγους του Ιδρύματός μας και όπου αυτό ακτινώνεται (Άρτα - Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα - Πρέβεζα) να εκλέξουν (1) ένα εκπρόσωπό τους (μετά του αναπληρωματικού τους), στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, έως την 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του εκλεγέντος στην Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος (Γραμματεία Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου).

Ο εκπρόσωπος αυτός των φοιτητών, εκλέγεται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών), με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η Θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012, στο Συμβούλιο του ΤΕΙ συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των Φοιτητών, με δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 §6).

Η Θητεία του αφορά την περίοδο από την ημερομηνία γνωστοποίησης των στοιχείων του εκλεγέντος εκπροσώπου, έως την 31η Αυγούστου 2014.

Ο εκπρόσωπος εκλέγεται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, δηλαδή βρίσκονται στα εξάμηνα από 3ο έως και 8ο. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.(άρ. 49, παρ. 2, περ. β. του Ν.4009/2011).

 

Για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, ήτοι:

1. Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για κάθε Σχολή ή τμήμα, λόγω λειτουργίας των Σχολών και των τμημάτων σε διαφορετικές πόλεις (Άρτα - Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα - Πρέβεζα).

2. Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των επί μέρους αποτελεσμάτων και την έκδοση του τελικού Πρακτικού της εκλογής του εκπροσώπου των φοιτητών.

3. Δημοσιοποίηση της διαδικασίας εκλογής με κάθε πρόσφορο τρόπο και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων, με συγκεκριμένη προθεσμία.

4. Διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών σε όλες τις παραπάνω πόλεις με μία τουλάχιστον κάλπη σε κάθε πόλη.

5. Έκδοση Πρακτικού για κάθε μία εκλογική διαδικασία, το οποίο θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ημέρα και ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας.
  • Κατάλογο των υποψηφίων εκπροσώπων φοιτητών.
  • Αριθμός ψηφισάντων φοιτητών.
  • Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων.
  • Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων.
  • Αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος εκπρόσωπος των φοιτητών.

6. Έκδοση Πρακτικού από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

  • Κατάλογος των υποψηφίων των εκπροσώπων των φοιτητών.
  • Συνολικός αριθμός ψηφισάντων, εγκύρων ψηφοδελτίων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με τα Πρακτικά των κατά τόπους Εφορευτικών Επιτροπών.
  • Αναφορά σε λόγους, για τους οποίους πιθανόν δεν διεξήχθη ψηφοφορία σε κάποιο από τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

7. Έκδοση Πράξης με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή υποψηφίου και η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους Συλλόγους στους οποίους διεξήχθη η διαδικασία εκλογής εκπροσώπου. Εάν κάποιος

Σύλλογος δεν προέβη στη διαδικασία ή η διαδικασία δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά για το γεγονός, στην τελική εκδούσα Πράξη. Το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να επισυνάπτεται στην τελική Πράξη.

Η όλη διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη, αλλιώς επισημαίνεται ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία η συγκρότηση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου, λογίζεται νόμιμη, ακόμη και εάν δεν ορίστηκε εκπρόσωπος των φοιτητών στην σύνθεσή του αυτή (άρθρο 8 §2 περίπτωση Β΄του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012, άρθρο 2§1).

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών που θα εκλεγεί, θα ασκήσει όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που έχει το Συμβούλιο του Ιδρύματος και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 άρθρο 8 §10,11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe