ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

31/10/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρακτικό της Επιτροπής Οργάνωσης (Εφορευτικής Επιτροπής) της εκλογής για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου

Σήμερα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013, στο πρώην Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος ΑΑΤ στην Άρτα, διεξήχθη η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου.

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.3/5909/21-10-2013 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ «Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντών των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου» συγκροτήθηκε η παρακάτω τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης (Ε.Ο.) της εκλογής:

- Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, ως Συντονιστής

- Δήμητρα Ζωάκη, Καθηγήτρια, ως μέλος

- Γρηγόριος Γκίκας, Καθηγητής Σ.Δ.Ο., ως μέλος.

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.3/5916/21-10-2013 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ «Προκήρυξη εκλογών για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου»:

- επιλέχθηκε από το Συμβούλιο του Ιδρύματος ως μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος, και

- χρέη εφορευτικής επιτροπής θα εκτελέσει η τριμελής Ε.Ο. της εκλογής.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στις 9:55, τα παρόντα 3 μέλη της Ε.Ο έλεγξαν τη ψηφοδόχο, την οποία βρήκαν κενή, και τη σφράγισαν. Ακολούθως, ανοίχθηκε το δέμα με τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους, τον «Εκλογικό Κατάλογο ? Κατάσταση Ψηφισάντων» και την «Αναλυτική Κατάσταση Ψηφοφορίας». Ο Συντονιστής της Ε.Ο. παρέλαβε από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Σχολής.

Στις 10:00, όπως ήταν προγραμματισμένο, ο Συντονιστής της Ε.Ο. κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και κάλεσε τους εκλέκτορες σε μυστική ψηφοφορία.

Στις 13:00, προγραμματισμένη ώρα λήξης, η Ε.Ο. διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν εκλέκτορες που περιμένουν να ψηφίσουν και συνεπώς ο Συντονιστής κήρυξε την περαίωση της ψηφοφορίας, κάλεσε τον υποψήφιο να παρακολουθήσει, εάν το επιθυμεί, τη διαδικασία της καταμέτρησης και έκλεισε τη θύρα του γραφείου.

 

Β. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με την παρουσία του υποψήφιου Καθηγητή κ. Ιωάννη Σκούφου ξεκίνησε η διαδικασία της καταμέτρησης.

Η Ε.Ο. αρχικά διαπιστώνει ότι σύμφωνα με τον «Εκλογικό Κατάλογο ? Κατάσταση Ψηφισάντων», δικαίωμα ψήφου έχουν είκοσι ένα (21) μέλη ΕΠ της Σχολής, από τους οποίους προσήλθαν και ψήφισαν δεκαοκτώ (18) μέλη.

Ακολούθως, ανοίχθηκε η ψηφοδόχος, αριθμήθηκαν όλοι οι φάκελοι που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν και μονογραφήθηκαν από το Συντονιστή της Ε.Ο. Ανευρέθηκαν δεκαοκτώ (18) φάκελοι, όσοι και οι ψηφίσαντες.

Οι φάκελοι επανατοποθετήθηκαν στην ψηφοδόχο, ανασύρθηκαν ένας προς ένα, και ανοίχθηκαν. Τα ψηφοδέλτια αριθμήθηκαν (με τον ίδιο αριθμό όπως ο φάκελός τους) και μονογραφήθηκαν από το Συντονιστή, στο άνω δεξιό μέρος τους. Οι αριθμοί των ψηφοδελτίων υπέρ κάθε υποψηφίου καταγράφονται στην «Αναλυτική Κατάσταση Ψηφοφορίας», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης, το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι το ακόλουθο:

Εγγεγραμμένοι: είκοσι ένας (21)

Ψηφίσαντες: δεκαοκτώ (18)

Λευκά: μηδέν (0)

Άκυρα: ένα (1)

Έγκυρα (πλην των λευκών & άκυρων): Δεκαεπτά (17)

Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος : Δεκαεπτά (17)

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Με βάση τα παραπάνω, η Ε.Ο. διαπιστώνει ότι:

για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου εκλέγεται ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος επειδή συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων, δηλαδή δεκαεπτά (17) ψήφους επί των είκοσι ένα (21) εκλεκτόρων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και επειδή δεν προέκυψε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, τα μέλη της Ε.Ο. υπέγραψαν την τελευταία σελίδα του πρακτικού και μονόγραψαν τις υπόλοιπες σελίδες του.

Το παρόν πρακτικό, με ευθύνη του Συντονιστή της Ε.Ο., διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου και γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Συμβούλιο του Ιδρύματος (pubrel@teiep.gr ) και στην ακαδημαϊκή κοινότητα (tei-list@teiep.gr).

 

Ο Συντονιστής                                                               Τα Μέλη

Γεώργιος Παπαδόπουλος                                  Δήμητρα Ζωάκη

Καθηγητής                                                           Γρηγόριος Γκίκας

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe