ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

18/10/2013 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Ανακοίνωση

παράτασης της περιόδου υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Μετά από πολλαπλά αιτήματα φοιτητών που δέχτηκε η Διοίκηση του Ιδρύματος, αποφάσισε την παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση (μόνο για σίτιση, όχι για στέγαση) από Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.

Δικαιολογητικά για Δωρεάν Σίτιση φοιτητών

Με τη δημοσίευση της υπ. αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 5) (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΛΜ9-Ν1Γ) τα δικαιολογητικά για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης είναι:

Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών από το Ίδρυμα, αίτηση (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, πατήστε στο εικονίδιο «φοιτητές») για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά :

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης, πατήστε στο εικονίδιο «φοιτητές») του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ε) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (2013). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.

ζ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του. η) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (?Α 75).

θ) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής φέρει την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας

ι) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

κ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή εάν εμπίπτει στις κατηγορίες «απορφανισθέντες φοιτητές από τον έναν ή από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους», «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους» και «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας»

λ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των δικαιολογητικών σίτισης αυτή θα πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία courier:

Α) Για όλα τα τμήματα της Άρτας, στη διεύθυνση του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, Α Κτίριο Φυτικής Παραγωγής, 1ος όροφος, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100) μέχρι 25 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου).

Β) Για όλα τα τμήματα των Ιωαννίνων: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ, Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Γ) Για την Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα): τηλ.: 2682050635, 2682050560, 2682050550, 2682050621 fax: 2682050620, 2682050631 e-mail: acc@teiep.gr , xrim-el@teiep.gr Ταχ. Διεύθυνση: Ψαθάκι Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα

Δ) Για την Ηγουμενίτσα: Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Υπόψη κ. Κύλλα Β. τηλ.: 2665049851 Ταχ. Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα

μέχρι 25 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου).

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe