ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/06/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Με επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα της ΜΟΔΙΠ με θέμα:«ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης»

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) - ΤΕΙ Ηπείρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, διοργανώθηκε ημερίδα την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς, με θέμα: «ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης».

Την έναρξή της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδης Γλαβάς ο οποίος εξέφρασε τις προσωπικές του διαπιστώσεις για την εξέλιξη της αξιολόγησης στο Ίδρυμα, καθώς και τις ενθαρρυντικές του απόψεις για τη συνέχιση του έργου της ΜΟΔΙΠ. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας η Υπεύθυνη του Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ-Ηπείρου, Καθηγήτρια κα Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, αναφέρθηκε στο έργο και στις αντίστοιχες δράσεις, που έχουν συντελεστεί μέχρι σήμερα.

Η κα Ζωάκη επεσήμανε στην ομιλία τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως προϊόν της διακήρυξης της Bologna που αποσκοπεί: στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ώστε τα Πτυχία να είναι συγκρίσιμα και αναγνωρίσιμα, στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών και στην διασφάλιση υψηλής ποιότητας διδασκαλίας που εστιάζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Καταλήγοντας παρουσίασε την υπάρχουσα κατάσταση στη διαδικασία της αξιολόγησης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο ΤΕΙ-Ηπείρου επισημαίνοντας τη σημασία της συμμετοχής των φοιτητών και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας σ? αυτήν την διαδικασία, η οποία μας επιτρέπει να αναδείξουμε τα δυνατά και αδύνατα μας σημεία και να αγωνιστούμε για τη βελτίωση τους.

Στη συνέχεια ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Στέφανος Μαντζούκας, μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου, παρουσίασε τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που την διέπουν. Όπως επεσήμανε ο κ Μαντζούκας η οργανωτική κουλτούρα των Ιδρυμάτων αποτελεί ταυτόχρονα εμπόδιο για ενσωμάτωση της αξιολόγησης, αλλά και ευκαιρία για αλλαγή και μετάβαση σε μια νέα περίοδο. Η αλλαγή κουλτούρας δεν γίνεται συμπτωματικά ή από μόνη της και απαιτεί μια σειρά από πρακτικές δράσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας και ενσωμάτωσης της συστηματικής αξιολόγησης.

Ακολούθως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βικτωρία Ζακοπούλου, μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου αναφέρθηκε στη συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων και συγκεκριμένα στη διοργάνωση αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας. Η πρόταση υλοποίησης αυτοδύναμου ΜΠΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας αποτέλεσε αποτέλεσμα και συνιστώσα πολλών παραμέτρων και συνθηκών, η διαμόρφωση των οποίων συνετέλεσε καθοριστικά στην επιτυχή εφαρμογή του, όπως το επιτυχές και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, η θετική εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, η στελέχωση του Τμήματος με προσωπικό υψηλής κατάρτισης, η εμπειρία του προσωπικού του Τμήματος με συμμετοχή σε άλλα ΜΠΣ.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνταντίνος Καραμάνης, μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου, προέβη σε συνοπτική καταγραφή των προβλημάτων και των προοπτικών του ΤΕΙ Ηπείρου μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Αρχικά, παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Στη συνέχεια, ανάλυσε τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, όπως είναι η αριστεία στην εκπαίδευση, η ερευνητική αριστεία, η διεθνοποίηση του Ιδρύματος και η συμβολή του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου. Ακολούθως, παρουσιίασε την εξέλιξη των ακαδημαϊκών, των ερευνητικών, των διοικητικών και των οικονομικών μεγεθών του Ιδρύματος για τη χρονική περίοδο 2009-2014 και την αξιολόγηση αυτών των μεγεθών. Ανάλυσε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της λειτουργίας του Ιδρύματος ανά τομέα, καταλήγοντας στους στόχους που έχουν τεθεί για να καταστεί το ΤΕΙ Ηπείρου ένας πόλος αριστείας για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Στον επίλογο της διοργάνωσης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος Καθηγητής κ. Αναστάσιος Τσίνας αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα μίλησε για το ρόλο της ΜΟΔΙΠ και την οργάνωση και εφαρμογή σε κάθε ΑΕΙ ενός Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης, για τη διαδικασία πιστοποίησης του Ιδρύματος καθώς και για τις `φάσεις που τη διέπουν. Όπως επεσήμανε, το ΤΕΙ Ηπείρου έχει συμβάλλει στη σύνταξη του «Οδηγού για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ», ο οποίος υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ της χώρας και με βάση του οποίου η ΜΟΔΙΠ θα ξεκινήσει τη δόμηση του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Συμπερασματικά, η ημερίδα ήταν επικοδομητική και αποτέλεσε έναυσμα συζήτησης και κριτικής σκέψης για την πορεία της αξιολόγησης και της διασφάλισης ποιότητας στις περιόδους κρίσης που διανύουμε. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε, από τη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και ειδικά των φοιτητών, η συμμετοχή των οποίων ήταν μικρή, αλλά αντιπροσωπευτική πάνω στις θεματικές ενότητες που πραγματεύθηκε η συγκεκριμένη διοργάνωση.

H υπεύθυνη του έργου

Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα

Δείτε το δελτίο τύπου

φωτογραφικό υλικό: 1, 2, 3, 4

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe