ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

19/02/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη αριθμ. 05/2016: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 2.183.264,00 ευρώ (δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, προϋπολογισμός σίτισης:

Α) Για το διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017: 1.091.632,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 690 γ) για την Πρέβεζα 229 δ) για την Ηγουμενίτσα 190.

Β) Για το διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018: 1.091.632,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 690 γ) για την Πρέβεζα 229 δ) για την Ηγουμενίτσα 190.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα. Το ποσό αυτό για τα έτη 2017 & 2018, μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανάλογη αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο αριθμός των σιτιζόμενων φοιτητών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπηρεσιών σίτισης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές προσφορές τους, οι οποίες θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 05/4/2016, μέχρι και τις 12/04/2016 και ώρα 17:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/2013 και στην ΥΑ Π1/2390/2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή τους φορείς), θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους εντός φακέλου, στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι προς το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα αποσφραγισθούν την 19/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19-02-2016. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από το τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας στο τηλ. 2681050005 ή 50024. Ολόκληρη η διακήρυξη είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe