ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

15/06/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Αποφασίστηκε από τα αρμόδια Όργανα η Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, το Όραμα και η Στρατηγική της

Το Όραμα και τη Στρατηγική ως προς την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας που επιθυμεί να εφαρμόσει το ΤΕΙ Ηπείρου, ανέπτυξε στην εισήγησή της ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων του Ιδρύματος, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Βικτωρία Ζακοπούλου, η οποία επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων επίτευξης μέσω της εφαρμογής προγραμματισμένων διαδικασιών και διεργασιών, για την επίτευξη προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Όπως ανέφερε η κ. Ζακοπούλου: «Όραμα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ αποτελεί η δυνατότητα διαμόρφωσης και εδραίωσης σημαντικής θέσης στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα του 21ου αιώνα. Υιοθετώντας καινοτόμες διεθνείς πρακτικές και στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την αριστεία, σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, φιλοδοξεί να καταστεί ένα από τα Ιδρύματα τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος και την ισότιμη συμμετοχή του στη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, πρωταρχική επιδίωξη της πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος αποτελεί ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η εφαρμογή συστηματικών δράσεων και καλών πρακτικών διασφάλισης και βελτιστοποίησης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου στο σύνολο του Ιδρύματος.

Ως αποτέλεσμα, επιδιώκεται η επίτευξη της ανάπτυξης, εγκατάστασης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης τα οποία συνέβαλαν: (i) στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών και λειτουργιών, (ii) την τροποποίηση υφιστάμενων, (iii) τη δέσμευση πόρων, (iv) την αλλαγή υποδομών και γενικά, (v) τη σηματοδότηση σημαντικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού με κύριο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του και την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ή των προτύπων στα οποία στηρίζεται.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος αναλαμβάνει τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και εφαρμόζονται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του Ιδρύματος (διδάσκοντες, φοιτητές, διοίκηση και ηγεσία).

Ως βασικοί άξονες πάνω στους οποίους η Διοίκηση του Ιδρύματος σχεδιάζει την ανάπτυξη της Πολιτικής Διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας του Ιδρύματος, έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι:

i. Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης

ii. Ενίσχυση παραγωγής, απόκτησης και διάχυσης υψηλής γνώσης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ευρηματικότητα, καινοτομία και πρωτοβουλία

iii. Βελτίωση σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλληλων μορφών παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών και πρακτικών εκπαιδευτικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων

iv. Ενίσχυση της αριστείας, της αναγνώρισης, και ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

v. Συστηματική βελτίωση διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης της νομοθεσίας, του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας και του κανονιστικού πλαισίου ένταξης στη φοίτηση, τη συνεχόμενη γνώση και παραγωγική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Ηπείρου:

*Παράγει, δημοσιοποιεί και συσσωρεύει νέα γνώση σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού ήθους και απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση και διατύπωση γνώμης, με ανοχή στην ετερότητα και τη διαφορετική άποψη και με σεβασμό στον άνθρωπο, τις συλλογικές εκφράσεις και το περιβάλλον, ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ευρηματικότητα, την καινοτομία και πρωτοβουλία.

*Ασκεί τις δραστηριότητες του με τρόπο, ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη. Προωθεί την ανοχή στη διαφορετικότητα προσώπων και απόψεων. Κρίνει ως ανεπίτρεπτη την άσκηση οποιασδήποτε συμβολικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε εκτροπή από τη μαθησιακή σχέση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

*Λαμβάνει αποφάσεις στα συλλογικά του όργανα με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, σεβόμενο την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

*Διαμορφώνει κατάλληλες διαδικασίες εξοικείωσης, λειτουργίας και απόδοσης σε υλικοτεχνικές υποδομές και τεχνογνωσιακούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα σημαντικούς για τη διαμόρφωση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών

*Διαμορφώνει προγράμματα σπουδών με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα, σε πλήρη συνδυασμό θεωρητικής προσέγγισης, ερευνητικού σχεδιασμού και δράσης, και πρακτικής/κλινικής εξάσκησης.

*Σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλες μορφές παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών και πρακτικών εκπαιδευτικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών

*Εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την αξία διασφάλισης της ποιότητας, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους στη βάση παραδεκτών ηθικών και κοινωνικών αρχών και αξιών.

*Εστιάζει στην αριστεία, την καινοτομία, επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

*Επενδύει στην ποιότητα αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015 στις Διοικητικές και Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύματος

*Παρακολουθεί συστηματικά την απόδοση του Ιδρύματος στους παραπάνω τομείς και βελτιώνει διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας του.

*Επενδύει στο Διοικητικό του Προσωπικό μέσω της προώθησης της εκπαίδευσής του (εκπαιδευτικές άδειες), της επιμόρφωσης και της συμμετοχής του σε εβδομάδες επιμόρφωσης μέσω Erasmsus.

*Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*Η Διοίκηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιδιώκοντας την επίτευξη των παραπάνω προσεγγίσεων και προοπτικών, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό και η διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου αξιοποιούν εποικοδομητικά τη νομοθεσία, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τους μηχανισμούς και μέσα δημοσιοποίησης, τις αποτελεσματικές μορφές συνεργασιών και την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, το κανονιστικό πλαίσιο ένταξης στη φοίτηση, τη συνεχόμενη γνώση και παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι, σε επίπεδο βελτιστοποίησης της λειτουργίας, της ποιότητας και της καταξίωσης του έργου του ΤΕΙ Ηπείρου ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:

*Συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ένα ενιαίο και ισχυρό Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

*Ίδρυση Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου που θα συνδέσει την έρευνα του Ιδρύματος με τον παραγωγικό ιστό της Δυτικής Ελλάδας.

*Ίδρυση τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής που θα συμβάλει στην υποστήριξη του δυναμικού αυτού κλάδου της Ηπείρου.

*Επίτευξη αριστείας στην έρευνα, με στόχο την αύξηση του αριθμού της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών συνιστώντας διακριτό πόλο αριστείας και καινοτομίας και κέντρο παραγωγής και μετάδοσης επιστημονικής γνώσης.

*Επίτευξη αριστείας στην εκπαίδευση, μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

*Επιδίωξη της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτή διαμορφώνεται και επιτυγχάνεται μέσα από διεθνείς ερευνητικές και επιχειρησιακές συνεργασίες υψηλού κύρους.

*Προσήλωση στον στόχο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και της συνεισφοράς του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

*Έμφαση στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας της Ηπείρου, έχοντας ως στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

*Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιβράβευση σημαντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση την αξιολόγηση

*Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης μέσω παροχών και δράσεων φοιτητικής μέριμνας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών».

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe