ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Γραμματεία Προέδρου

04/10/2013 | Γραμματεία Προέδρου

Ανακοίνωση Δικαιολογητικών Σίτισης - Στέγασης

Ημερομηνίες υποβολής: από Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 έως Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

 

Α. Δικαιολογητικά για Δωρεάν Σίτιση φοιτητών

 

Με τη δημοσίευση της υπ? αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 5) (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΛΜ9-Ν1Γ) τα δικαιολογητικά για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης είναι:

1. Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών από το Ίδρυμα, αίτηση (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά) για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά :

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ε) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.

ζ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

η) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (?Α 75).

θ) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής φέρει την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας

ι) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

κ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή εάν εμπίπτει στις κατηγορίες «απορφανισθέντες φοιτητές από τον έναν ή από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους», «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους» και «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας»

λ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

 

 

Β. Δικαιολογητικά για Δωρεάν Στέγαση φοιτητών

(μόνο για Άρτα, Ιωάννινα)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Κανονισμός Λειτουργίας Φ. Εστίας

www.teiep.gr/spoud_mer.php ? ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ. ΕΣΤΙΑΣ)

 

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή Αλλοδαπός, που επιθυμεί να διαμείνει στη Φ. Εστία στην Άρτα (για τους φοιτητές των σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα) ή στα Ιωάννινα (για τους φοιτητές των σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα Ιωάννινα) πρέπει να υποβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους (αφορά εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους) της οικείας ΔΟΥ για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση Εφόσον δεν υπάρχει το εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται το έντυπο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος μέλος ή μέλη της οικογένειας του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική αρχή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά)

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο δήμο.

6. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) ή που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζει σχετική βεβαίωση από το τμήμα φοίτησης ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

7. Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα υποβάλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

8. Εάν πρόκειται για τέκνο διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν αυτά δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων.

9. Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.

10. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα προσκομίσει το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από τον τόπο καταγωγής του.

 

Επισημαίνεται ότι κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική του ιδιότητα (βεβαίωση σπουδών) και τις επιδόσεις του στα μαθήματα (βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) θα αναζητηθεί απευθείας από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και τις Επιτροπές Στέγασης στα αρχεία των Γραμματειών των Σχολών/Τμημάτων

Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του, απορρίπτεται από την διαδικασία αξιολόγησης, ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος και κοινωνικών κριτηρίων.

Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο).

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 

1. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

2. Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα ή στα Ιωάννινα.

3. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.

4. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη της Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή των Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων). Με απόφαση της Επιτροπής Εφορείας η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του Νομού Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή στον ορεινό όγκο του Νομού Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων).

5. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εφορείας.

6. Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή ή αναστολή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου τμήματος.

7. Να μην ασκεί την πρακτική του άσκηση εκτός Νομού Άρτας (για τους φοιτητές των σχολών της Άρτας) ή εκτός Νομού Ιωαννίνων (για τους φοιτητές των σχολών των Ιωαννίνων).

8. Να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ Ηπείρου.

9. Να μην έχει απομακρυνθεί από τη Φ. Εστία με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Εφορείας.

 

Όσοι επιθυμούν σίτιση και στέγαση ταυτόχρονα, τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι εις διπλούν.

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των δικαιολογητικών σίτισης/στέγασης αυτή θα πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία courier:

 

Α) Για όλα τα τμήματα της Άρτας, στη διεύθυνση του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, Α? Κτίριο Φυτικής Παραγωγής, 1ος όροφος, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100) μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου).

 

Β) Για όλα τα τμήματα των Ιωαννίνων:

Για την στέγαση: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (Υπόψη κας Γούσιας Μ. ?Βιβλιοθήκη)

Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων ? Αθηνών,  Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Για την σίτιση: Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ, Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων ? Αθηνών,  Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

 

Γ) Για την Πρέβεζα (μόνο σίτιση): Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα): τηλ.: 2682050635, 2682050560, 2682050550, 2682050621 fax: 2682050620, 2682050631

e-mail: acc@teiep.gr , xrim-el@teiep.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Ψαθάκι Πρέβεζας,  Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα

 

Β) Για την Ηγουμενίτσα (μόνο σίτιση):

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

Υπόψη κ. Κύλλα Β. τηλ.: 2665049851

Ταχ. Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα

μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου).

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe