ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

18/11/2019 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: σιτισης-1 (1).docx | σίτισης 2019 (1α).docx |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ιωάννινα, 13-11 -2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σε εφαρμογή της αριθμ. 1567/23-10-2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου που αφορά στη σίτιση των Νέων Τμημάτων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, τα Ιωάννινα την Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, από 01-01-2019 έως 31-12-2021, με την οποία « ...αποφασίζει ότι ισχύουν οι όροι της από 18-10-2018 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του αναδόχου "ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" εκμετάλλευσης των εστιατορίων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα για τη σίτιση των φοιτητών» παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για δωρεάν σίτιση φοιτητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωπονίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας, να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα από την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 έως την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, σε ώρες που ορίζονται από τα κατά τόπους γραφεία, προκειμένου να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα έντυπα σίτισης (Δήλωση οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης για τη δωρεάν σίτιση) προσκομίζοντας μαζί τους και την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) των γονέων και των ιδίων και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών ξεπεράσουν τον ενδεικτικό αριθμό όπως προβλέπεται στην παραπάνω σύμβαση ανά πόλη, τότε οι φοιτητές θα κληθούν να προσκομίσουν επιπρόσθετα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», ήτοι:

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ε) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής.

στ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

ζ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α΄ 75).

η) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής φέρει την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

θ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

ι) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή εάν εμπίπτει στις κατηγορίες «απορφανισθέντες φοιτητές από τον έναν ή από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους», «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους» και «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας».

κ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

 

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Ανακοίνωση και το Έντυπο της σίτισης.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe