ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

04/09/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

«Ανάδειξη εκπροσώπου της κατηγορίας μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου».

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8§19ε και 28,29 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ.159/τ.Α΄/10-08-2012) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ? αριθ. πρωτ. Υ.Α. 19602/Ε5/12-02-2013, Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Θέμα «Διορισμός Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ.84/2013 (ΦΕΚ.124/τ.Α΄/03-06-2013) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής ? Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».

4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.4/4109/02-09-2014 (ΦΕΚ. 2444/τ.Β΄/15-09-2014) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου με Θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη μελών κατηγορίας ΕΡ.ΔΙ.Π. σε Θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου».

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.8/2233/03-06-2015 (ΦΕΚ. 1219/τ.Β΄/23-06-2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου με Θέμα «Ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου της Μαργαρίτη Σπυριδούλας του Βασιλείου, μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π.».

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.8/2236/03-06-2015 (ΦΕΚ. 1222/τ.Β΄/23-06-2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου με Θέμα « Ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχες θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου».

καλούμε

όλα τα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, σε ειδική Συνέλευση για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου, μετά του αναπληρωματικού του, στη Συνέλευση του ΤΕΙ, στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητιούνται Θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.

 

Η ανάδειξη του εκπροσώπου αυτού, μετά του αναπληρωματικού του, θα γίνει από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με καθολική ψηφοφορία των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) την 23η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Campus Κωστακιών) στην Άρτα και από ώρα 12.00΄μ.μ. έως 14.00΄μ.μ..

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄μ.μ., στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και πρωτοκόλλου του Ιδρύματός μας.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, αυτή θα επαναληφθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο. Παρακαλούμε ο παραπάνω αναφερόμενος εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, που θα εκλεγεί μετά του αναπληρωματικού του, να γνωστοποιηθεί η εκπροσώπησή του έως και την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη (ανατρεπτική προθεσμία) στη Γραμματεία της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, Κτίριο Διοίκησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe