ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22/10/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ανάδειξη εκπροσώπου της κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8§9 και 28,29 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ.159/τ.Α΄/10-08-2012) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ΄ αριθμόν 108855/Ε5/18-09-2012 (ΦΕΚ.465/Τ.ΥΟΔΔ/04-10-2012 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με Θέμα «Σύνθεση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ.Α. 19602/Ε5/12-02-2013, Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Θέμα «Διορισμός Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ.84/2013 (ΦΕΚ.124/τ.Α΄/03-06-2013) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».

 

καλούμε

 

όλα τα μέλη της κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, σε ειδική Συνέλευση για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου στο Συμβούλιο του ΤΕΙ, στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητιούνται Θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Η ανάδειξη του εκπροσώπου αυτού θα γίνει από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με καθολική ψηφοφορία των μελών του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) την 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Campus Κωστακιών) στην Άρτα και από ώρα 12.00΄μ.μ. έως 14.00΄μ.μ..

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄μ.μ., στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και πρωτοκόλλου του Ιδρύματός μας.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, αυτή θα επαναληφθεί την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο.

Παρακαλούμε ο παραπάνω αναφερόμενος εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), του ΤΕΙ Ηπείρου, να ορισθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερών, ήτοι μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη, στη Γραμματεία του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου κα Γιαννάκη Σταυρούλα, Κτίριο Διοίκησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe