ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες του τμήματος  Νομικής Υποστήριξης

1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο:

  • Για τη νομική εξυπηρέτηση του Ιδρύματος στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες, και τη νομική υποστήριξη των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γραπτές και προφορικές γνωμοδοτήσεις.
  • Για την παραλαβή των επιδιδομένων στο Ίδρυμα εγγράφων, δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως .
  • Για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος:

  • Έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και της περατώσεως των κάθε μορφής υποθέσεών της,
  • Ασκεί το γνωμοδοτικό έργο μαζί με τους δικηγόρους και παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής, για κάθε φύσεως υποθέσεις του Ιδρύματος.

3. Οι θέσεις του προσωπικού του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζονται σε μια (1) θέση Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, και δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Στη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, ενώ στις θέσεις Δικηγόρων, δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Ο Νομικός Σύμβουλος, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή εκλείπει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο των υπηρετούντων δικηγόρων.

4. Για την πρόσληψη των δικηγόρων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα  περί Δικηγόρων και των σχετικών ειδικών νόμων. Το προσωπικό του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης προσλαμβάνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, και συνδέεται με το Ίδρυμα με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.

5. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης μπορεί να στελεχωθεί για πλήρη ή μερική απασχόληση και από τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος που έχουν την ιδιότητα του νομικού, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ασκούν καθήκοντα δικηγόρων,  ρητά εξαιρουμένων των σχετικών με παράσταση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων.

6. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης μπορεί να απασχολεί δικηγόρους ως εξωτερικούς συνεργάτες, με κατ? αποκοπή αμοιβή, με απόφαση του Προέδρου.

7. Ο Νομικός Σύμβουλος και οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες  και να βρίσκονται στη διάθεση του Ιδρύματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του και έχουν εφαρμογή και σ` αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

8. Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης μπορούν να τοποθετείται ή να ανατίθενται καθήκοντα με Πράξη του Προέδρου του Ιδρύματος σε διοικητικό υπάλληλο του Ιδρύματος για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe