ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες του τμήματος Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού


(α) Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού: Η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) και ιδίως:

 • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης,  διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, τοποθέτησης σε οργανική μονάδα και θέση εργασίας, αποχώρησης, συνταξιοδότησης και της εν γένει υπηρεσιακής τους κατάστασης.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω πράξεων.
 • Ο προγραμματισμός και η κατανομή των οργανικών θέσεων.
 • Ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών του διοικητικού προσωπικού (μόνιμου ή μη), καθώς και η εφαρμογή του.
 • Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.
 • Η τήρηση του μητρώου και των κατά Νόμο καταστάσεων του διοικητικού προσωπικού, καθώς και η συνεχής και πλήρης ενημέρωσή του με όλες γενικά τις μεταβολές.
 • Η τήρηση των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων.
 • Η διαχείριση θεμάτων αξιολόγησης του προσωπικού.
 • Η παρακολούθηση της καθημερινής παρουσίας του προσωπικού.
 • Η διαχείριση θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού και η εκτέλεση των αποφάσεών του.
 • Η διαχείριση και χορήγηση κατά περίπτωση κανονικών, εκπαιδευτικών, αναρρωτικών καθώς επίσης και των πάσης φύσεως αδειών.
 • Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αναρρωτικών αδειών.
 • Η μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα θέματα του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και του προσωπικού με σύμβαση έργου (Υπαλληλικός Κώδικας, Εργατική Νομοθεσία, λοιποί ειδικοί νόμοι).
 • Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο για το διοικητικό προσωπικό (μόνιμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου).
 • Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου).
 • Η συμπλήρωση συνταξιοδοτικών εγγράφων με αναζήτηση στοιχείων στους ατομικούς-υπηρεσιακούς φακέλους, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην ηλεκτρονική του μορφή και την αποστολή των συνημμένων εντύπων στο ΓΛΚ και στα επιμέρους ταμεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Η ανάρτηση, στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όλων των απαιτούμενων δημοσιοποίησης  σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα  πράξεων.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

(β) Γραφείο Εκπαιδευτικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού:  Η μέριμνα για την προκήρυξη και την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, των Επισκεπτών Καθηγητών, των Επισκεπτών Ερευνητών, των Εντεταλμένων Διδασκαλίας, των Ειδικών Επιστημόνων και λοιπών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, και ιδίως:

 • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, ανάκλησης διορισμού, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετάκλησης, μετακίνησης, πρόσκλησης, παραίτησης, αποχώρησης, συνταξιοδότησης και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
 • Η τήρηση μητρώου όλου του προσωπικού και συνεχής και πλήρης ενημέρωσή του με όλες γενικά τις μεταβολές.
 • Η τήρηση των ατομικών φακέλων.
 • Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Η χορήγηση επιστημονικών,  αναρρωτικών, κανονικών και πάσης φύσεως αδειών.
 • Η μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.
 • Η μέριμνα για την κατά νόμο άσκηση του ελέγχου νομιμότητας που αφορά την τήρηση της διαδικασίας κρίσης για εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και της διαδικασίας άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.
 • Θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα του εκπαιδευτικού και λοιπού διδακτικού προσωπικού και η ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο για το εκπαιδευτικό και λοιπό διδακτικό προσωπικό.
 • Η διαχείριση των θεμάτων που βάσει νόμου εμπίπτουν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΠΕΛΛΑ καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.
 • Η συμπλήρωση συνταξιοδοτικών εντύπων με αναζήτηση στοιχείων στους ατομικούς-υπηρεσιακούς φακέλους στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην ηλεκτρονική του μορφή και την αποστολή των συνημμένων εντύπων στο ΓΛΚ και στα επιμέρους ταμεία.
 • Η ανάρτηση, στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όλων των απαιτούμενων δημοσιοποίησης  σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα  πράξεων.
 • Η επεξεργασία προτάσεων προσαρμογής ή βελτίωσης του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου του Ιδρύματος (Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός, ειδικοί κανονισμοί, αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος, κλπ.) είτε με ίδια πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετική κλήση από τα Όργανα Διοίκησης.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση του σχετικού με την διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τις  υπηρεσίες του Ιδρύματος προς απάντηση εγγράφων στα αρμόδια Υπουργεία.
 • Η σύνταξη, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, του προγράμματος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεών του.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, (2ος όροφος), Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, Τ.Κ. 47100, e-mail Tμήματος: prosopikou@teiep.gr

 

Διοικητικό Προσωπικό

Βασιλείου Ιφιγένεια, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Αν. Προϊσταμένη

τηλ.: 26810 50017, e-mail: ifivasil@teiep.gr

Κολιογιάννη Αγγελική, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ.: 26810 50053, e-mail: ang_kol@teiep.gr

Κρίκα Κωνσταντίνα, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

τηλ.: 26810 50003, e-mail: kkrika@teiep.gr

Φλώρου Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού

τηλ.: 26810 50054, e-mail: dimflorou@teiep.gr

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe