ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων (Συνέλευσης – Συμβουλίου)

Αρμοδιότητες της Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων (Συνέλευσης ? Συμβουλίου)

Δ.3. Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων (Συνέλευσης ? Συμβουλίου)

1. Η Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συνέλευσης και του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

2. Για την υποστήριξη της Συνέλευσης, περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές της:

  • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στη Συνέλευση.
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση - έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
  • Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών, την εκτέλεση και την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ? ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών.
  • Η συγκέντρωση Νομοθεσίας.
  • Η ανάρτηση των αποφάσεων της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όταν χρειάζεται.
  • Η ανάρτηση των μητρώων μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης για την επιλογή και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού στην ιστοσελίδα της Συνέλευσης του Ιδρύματος.
  • Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (πρωτόκολλο, αρχείο κ.λπ.).
  • Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος «διαχείριση συλλογικών οργάνων».
  • Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της Συνέλευσης ΤΕΙ.

3. Για την υποστήριξη του Συμβουλίου αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών, την επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Τοπικές Αρχές, κ.ά.), και άλλα ΤΕΙ (Γραμματεία Συνάντησης των Προέδρων), την οργάνωση των μετακινήσεών σε συνεργασία με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Επίσης, αναλαμβάνει την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό και την πρωτοκόλληση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη διανομή της, καθώς και την τήρηση αρχείων εγγράφων, εγκυκλίων και σχετικών βιβλίων.

4. Η Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων συγκεντρώνει και παρέχει στοιχεία και πληροφορίες στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας του Ιδρύματος, σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe